website

Collection: دعای ربنا آتینا - خداوند به ما در این دنیا خیر بدهد | نقاشی های اسلامی

50% OFF All Islamic Wall Art 🔥

Use Code: RAMADAN at Checkout

FREE Shipping Worldwide 🚚

پنل اسلامی با تذکرات زیبا از قرآن کریم:

صفحه های اسلامی که حاوی دعا هستند به عنوان تذکری برای مسلمانان در نظر گرفته می شود که همیشه دعا را حفظ کنند و دعا کنند. مسلمان فهیم از هر فرصتی استفاده می کند و هر بار خدا را در راه خیر دنیا و آخرت می خواند. به همین دلیل است که بسیاری از خانه‌های مسلمانان دارای تزئینات اسلامی و هنر اسلامی هستند که شامل دعا، به‌ویژه دعایی از قرآن با خط عربی زیبا برای تزئین دیوارها و هدیه دادن به عنوان هدیه اسلامی است.

پروردگارا به ما خیر دنیا و در آخرت عطا کن و ما را از آتش عذاب نجات ده.

نقاشی ظریف اسلامی که معنایی عالی دارد. در چندین طرح، اندازه و گزینه قاب موجود است.


8 products